מפתיע בכל טעם !

קוד התנהלות אתית

עיקרי קוד התנהלות אתית  

קבוצת פריניב

 1. קבוצת פריניב  חרטה  על דגלה ,  ערכי תרבות ארגונית ועסקית ראויה ואימצה  קוד התנהלות ונהלים נוספים לשם מניעת שוחד ושחיתות.
 2. החברה רואה בשותפיה העסקיים כבעלי סטנדרטים אתיים גבוהים בדרך בה הם מנהלים את עסקיהם, פועלים בשוק ומיישמים קודי התנהגות וציות. החברה מצפה משותפיה  העסקיים, כמו גם מעובדיה, לשמור על תרבות של טוהר מידות, יושרה ונשיאה באחריות.
 3. נהלי החברה  נועדו  להנחות ולכוון, בין היתר, את עובדי החברה ושותפיה העסקיים, ספקים, קבלני משנה, יועצים, נותני שירותים ולקוחות פעילים של החברה , באשר לכללי ההתנהלות הנדרשים והמצופים מהם, ולהטמיע דפוסי התנהגות הולמים ונאותים במטרה להבטיח את עמידתה של החברה, עובדיה ושותפיה העסקיים בדינים ובנהלים החלים הרלוונטיים בעניין .

שמירה על  כל דין

 1. החברה מצפה משותפיה העסקיים, עובדיה וכל גורם אחר בעל ממשק עמה, לפעול בהתאם לכל דין ותקנה החלים בתחומי הציות, אתיקה, מניעת שוחד ומניעת שחיתות.  החברה רואה חשיבות גבוהה בשמירה על כל הדינים כאמור, ותנהג במדיניות של אפס סובלנות לכל הפרה של דין רלוונטי או הוראות נהלי החברה.

קשר עם רשויות המדינה

 1. החברה תפעל על פי כל דין בפעולת ה מול רשויות המדינה ופקידי ציבור, בארץ ובחו"ל, בין כמקבלת שירות ובין  כנותנת שירות, ובכלל זה תימנע ממתן טובות הנאה לפקידי ציבור,   גם אם הם מותרים ומקובלים לפי הנוהג המקומי.

איסור טובת הנאה וניגוד עניינים

 1. 6. החברה מצפה משותפיה העסקיים ומעובדיה שלא יפעלו  בכל צורה אחרת של התנהגות עסקית  פסולה  או לא חוקית, כגון  בצורה של ניצול  כוח או סמכות, לשם עשיית רווח עסקי או אישי.
 2. החברה אוסרת על עובדיה והצדדים השלישיים הכפופים לנהליה להציע, להבטיח, לתת, לקבל, לתווך או לשדל בקשר עם (כל אחד מאלו "מעשה" (כל הטבה בכסף ו/או בשווה כסף, ללא קשר לערכה ו/או שוויה של ההטבה  ("טובת הנאה"), כל עוד טובת ההנאה ניתנת לאדם מסוים או מתקבלת על ידי אדם מסוים, או מספר אנשים, כתמריץ  לביצוע מעשה שאינו חוקי,  או שהיא מיועדת לגרום למקבל ההטבה לפעול בניגוד למטרות תפקידו או  לחדול מלפעול בהתאם למטרות תפקידו, או שמהווה  הפרת חובת אמון  של הצד המקבל, או אם המעשה עצמו  אינו  חוקי, והכל במישרין או בעקיפין. עוד מובהר, כי קבלת טובת הנאה במצב של ניגוד עניינים אסור על פי נהלי החברה.
 1. 8. החברה מצפה משותפיה העסקיים ומעובדיה להימנע מהימצאות ב ניגוד עניינים, חשש לניגוד עניינים או מראית עין של האמור.
 2. 9. החברה מצפה מעובדיה (א) לפעול על פי עקרונות של תום לב והגינות כלפי השותפים העסקיים, כל אחד בהתאם לתחומי אחריות ו  וסמכותו, ובאופן שישמור על מוניטין החברה ושמה הטוב; (ב)  להימנע מפעולות העלולות להשפיע על שיקול דעתם המקצועי; וכן (ג) להימנע מלהתקשר באופן פרטי עם שותפיה העסקיים, אלא אם התקבל אישור מראש ובכתב.

איתור, סינון ומגבלות השותפים העסקיים

 1. 10. שותפיה העסקיים של החברה יהיו כפופים לנהלי הציות של החברה, והם לא יהיו רשאים לחייב את החברה או להציג עצמם כנציגיה .
 2. השותפים העסקיים של החברה יבחרו על פי נהליה הפנימיים של החברה, שיכללו, בין היתר ובהתאם לאופי והיקף  ההתקשרות,  הן  בחינת והשוואת עלויות ואיכות והן בדיקות רקע. החברה תבצע בדיקות נוספות בהתאם לגורמי סיכון, כגון ההיקף הכספי של השירות, מדינות בסיכון גבוה, ספק יחיד וכו'

מתנות, אירוח עסקי וביקורים במתקני החברה

12על שותפיה העסקיים של החברה ועובדיה להקפיד לפעול בהתאם להוראות החוקים, התקנות והמדיניות העסקית המקומיים בכל הנוגע למתן, קבלה ומימון מתנות, נסיעות, ביקורים, ארוחות, אירוח עסקי וכל פעילות מסוג דומה. בנוסף  ,עליהם להקפיד  על עמידה בנהליה הפנימיים של החברה, אשר מתירים  מתן וקבלת  מתן וקבלת מתנה שעומדת, בין היתר, בתנאים הבאים: הינה סביר ה , מידתית ומתאימה בנסיבות העניין, שניתנה או התקבלה בקשר לפעילות עסקית לגיטימית, בתום לב  ו ללא ציפייה לקבלת כל טובת הנאה  או פעולה בתמורה. ביקור של עובדי ציבור במתקני החברה יהיה  לצרכי עבודה בלבד, למשל היכרות עם פעילות החברה, ביצוע ביקורת או בדיקה במתקן או משא ומתן לקראת הסכם עם גוף ציבורי.

תמיכות ותרומות

 1. החברה רואה חשיבות רבה בתרומה לקהילה וכן בתמיכה ביוזמות המקדמות מטרות חברתיות, סביבתיות או אחרות שהחברה רואה בהן ראויות. החברה תמשיך  לפעול  לקידומן  בהתאם  לנוהל   תמיכות  ולנוהל  בקרה  על  תרומות של החברה, כפי שיהיו מעת לעת.

ניהול ספרים ורשומות

 1. 14. לשם קיום הוראות החוקים הרלוונטיים ולטובת מעקב החברה על הוצאותיה והוצאות עובדיה ומי מטעמה, החברה וכן שותפיה העסקיים יקפידו על רישום מדויק בספרי החשבונות שלהם, ובפרט רישום של כל הוצאה או הכנסה הקשורה לפעילות העסקית מול החברה ,לרבות אך לא רק תרומות,  מתנות, אירוח עסקי וביקורים במתקני החברה ,והכל במטרה לשקף באופן מדויק את תשלומיהם והוצאותיהם. בכל מקרה החברה וכן שותפיה העסקיים לא ישנו או יעוותו כל נתון או רשומה.)